ზოგადი ინგლისური ენის კურსი General EnglishGeneral English

 

·         Beginner

·         Elementary

·         Pre-Intermediate

·         Intermediate

·         Upper-Intermediate

·         Advance

·         Post-Advance

·         Proficiency

 

ვენი ცენტრის სასწავლო პროგრამების მიზანია სტუდენტს  საფუძვლიანად შეასწავლოს ინგლისური ენა და მისცეს საშუალება შეიძინო:

გრამატიკული და ლექსიკური ცოდნა;

მართლწერისა და მართლმეტყველების საბაზისო ნორმების ცოდნა;

ტექსტის სახეებისა და მათი მახასიათებლების ცოდნა;

წერის, მოსმენის, კითხვისა და ლაპარაკის ცოდნა;

და აქედან გამომდინარე განუვითაროს:

სამეტყველო უნარ-ჩვევები;

ენობრივი უნარ-ჩვევები;

სტრატეგიული უნარ-ჩვევები;

ინგლისური ენის ეფექტური გამოყენების სხვადსხვა უნარჩვევები

სტუდენტების მიღება ხდება დიაგნოსტიკური ტესტისა და ზეპირი გასაუბრების საფუძველზეზეპირ გასაუბრებას ატარებს უცხოელი პედაგოგი ხოლო დიაგნოსტიკური ტესტით ხდება სტუდენტის ცოდნის შემოწმება  გრამატიკაში, წერის უნარებში კითხვასა და ლექსიკაში, შესაბამისად  ჯგუფები დაკომპლეკტებულია ინგლისური ენის ცოდნის დონისა და სტუდენტის ასაკის მიხედვით,

ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა  5-6 სტუდენტი.

მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ - 2სთ .

კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.

მსურველთა რეგისტრაცია დაწყებულია.  მსურველებმა  შეავსეთ  სააპლიკაციო ფორმა .  

 

General English

· Beginner

· Elementary

· Pre-Intermediate

· Intermediate

· Upper-Intermediate

· Advance

· Post-Advance

· Proficiency

 

 

Number of Students in the group: 4-6

Those willing to register, should pass the diagnostic test and the interview.

In the end of the program, student receives the certificate for successfully finishing the course.